Cahda ta' responsabbilta

Dal-portal juri data tas-sahha biss bl-intenzjoni li jinghata servizz tas-sahha lil pazjenti u t-tobba taghhom. Id-data tas-sahha tinkiseb "kif inhi" minn sorsi primarji (p.e. Sptar Mater Dei) li mhumiex gestiti mill-amministraturi tas-servizz myHealth. Minn zmien ghal zmien, ir-rapporti dwar ir-ritratti medici jistghu jigu aggornati; il-verzjoni disponibbli online hija l-aktar aggornata. Il-Medical Imaging Department fl-Isptar Mater Dei ma jistax jinzamm responsabbli ghal xi uzu ta’ kopji jew printouts li ma jirriflettux aggornamenti sussegwenti. Kull sforz isir biex id-data tintwera fuq il-portal b'mod preciz imma ma tigix accettata responsabbiltà ghal kwalunkwe pregudizzju, telf jew hsara li jista' jsehh mill-uzu tad-data. Jekk issib xi haga f'dan is-sit li jhassbek, jekk joghgbok ikkuntattjana permezz tal-indirizz tal-email myhealth@gov.mt.

Politika tal-privatezza

L-ipprocessar tad-data fis-sistema myHealth isir skont il-provizjonijiet tar-Regolament Generali dwar il-Protezzjoni tad-Data u tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kapitlu 586 tal-Ligijiet ta' Malta). It-tim tal-myHealth hu kommess li jipprotegi l-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-vizitaturi. Data personali fis-sistema myHealth tintuza biss biex tipprovdi servizz lill-utent u ghall-amministrazzjoni tas-sistema. Data personali ma tinghatax lil terzi persuni. Jekk joghgbok innota li s-sistema zzomm tracca ta' verifika fuq l-access u l-uzu tas-sistema, ghal skopijiet ta' sigurtà u gestjoni. Jekk din il-politika ta' privatezza tinbidel, din il-pagna tigi aggornata kif jixraq.

Uzu ta’ 'Cookies'

'Cookie' hi 'text file' zghir li jitpogga fuq il-'computer' jew l-apparat mobbli tieghek meta inti zzur sit tal-internet.

Is-sit tal-myHealth juza 'cookies' ghall-ghanijiet li jsegwu:

a) Meta tilloggja gol-myHealth. 'Cookie' hi strettament necessarja biex tippermetti li tilloggja gol-myHealth u tuza s-servizzi kollha tas-sit tal-myHealth. Din il-'cookie' tithassar malli tilloggja ‘l barra mill-myHealth jew taghlaq il-'browser' tieghek. Ma tahzen l-ebda taghrif dwarek jew dwar il-preferenzi tieghek jew dwar l-uzu tal-myHealth.

b) Preferenza tal-lingwa. Hemm bzonn 'cookie' biex is-sit tal-myHealth jiftakar il-preferenza tieghek tal-lingwa. Din il-'cookie' tippersisti, jigifieri ma tithassarx fi tmiem is-sessjoni ta’ browsing. Ma tahzen l-ebda taghrif dwarek jew dwar il-preferenzi tieghek jew dwar l-uzu tal-myHealth.

c) Avviz dwar il-'cookies'. Meta tnehhi l-avviz dwar il-'cookies' li jidher fis-sit tal-myHealth tinholoq 'cookie' biex dan l-avviz ma jergax jintwerilek. Din il-'cookie' tippersisti, jigifieri ma tithassarx fi tmiem sessjoni ta’ 'browsing'. Ma tahzen l-ebda taghrif dwarek jew dwar il-preferenzi tieghek jew dwar l-uzu tal-myHealth.

d) Preferenzi tat-tobba fir-rigward tal-esportar tad-‘data’. Tinhtieg ‘cookie’ biex is-sistema tiftakar l-ordni tal-kolonni li tabib jippreferi meta jesporta ‘data’ u biex tiftakar ghandhomx ikunu nkluzi ‘headers’ jew le fil-‘file’ li jigi generat. Din il-‘cookie’ tinholoq biss jekk int tabib u int tesporta d-‘data’. Din il-‘cookie’ tippersisti, jigifieri ma tithassarx meta int taghlaq is-sessjoni tal-‘browsing’. Ma zzomm l-ebda taghrif dwarek jew dwar il-preferenzi l-ohra tieghek jew l-uzu li taghmel mill-myHealth.

Jekk tixtieq thassar dawn il-‘cookies’, tista’ taghmel dan fi kwalunkwe hin permezz tal-kontrolli ta’ privatezza li hemm fil-‘browser’ li qed tuza. 'L-ipprocessar tad-data fis-sistema myHealth isir skont il-provizjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kapitlu 440 tal-Ligijiet ta' Malta). It-tim tal-myHealth hu kommess li jipprotegi l-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-vizitaturi. Data personali fis-sistema myHealth tintuza biss biex tipprovdi servizz lill-utent u ghall-amministrazzjoni tas-sistema. Data personali ma tinghatax lil terzi persuni. Jekk joghgbok innota li s-sistema zzomm tracca ta' verifika fuq l-access u l-uzu tas-sistema, ghal skopijiet ta' sigurtà u gestjoni. Jekk din il-politika ta' privatezza tinbidel, din il-pagna tigi aggornata kif jixraq.

Fornitur tas-Servizz

Il-portal myHealth huwa mmexxi minn tim fl-Information Management Unit (IMU) tal-Ministeru ghas-Sahha u Anzjanita' Attiva. Il-project manager hu s-sur Clayton Schembri.

Email tat-tim myHealth: myhealth@gov.mt

Indirizz tal-IMU: Livell 2, Bini tal-Malta Enterprise, Campus tal-isptar San Luqa, Telghet G'Mangia, Pieta'.

Ghal aktar taghrif, zur il-pagna myHealth fuq is-sit tas-servizzi tas-sahha tal-Gvern ta' Malta.